dashboard

  1. L

    [HCM] UniTrain - Khóa Học Ứng Dụng Dashboard & Reporting Trong Excel

    GIỚI THIỆU: Là một giao diện số trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của doanh nghiệp, Dashboard reporting hiện là giải pháp báo cáo phân tích nhằm hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng đưa ra các quyết định đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, Dashboard còn giúp nhà quản lý thấy...
  2. L

    [HCM] UniTrain - Khóa Học Ứng Dụng Dashboard & Reporting Trong Excel

    GIỚI THIỆU: Là một giao diện số trực quan được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của doanh nghiệp, Dashboard reporting hiện là giải pháp báo cáo phân tích nhằm hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng đưa ra các quyết định đúng đắn, nhanh chóng, kịp thời. Đồng thời, Dashboard còn giúp nhà quản lý thấy...