excel kiểm toán

  1. L

    Excel Tips: 5 tips cơ bản trình bày file Excel chuyên nghiệp

    Một trong những điểm quan trọng của bảng tính Excel trong kế toán, tài chính là trình bày file Excel chuyên nghiệp và dễ đọc. Bạn có thể có một báo cáo hoàn toàn chính xác nhưng cũng cần phải trình bày sao cho người sử dụng dễ dàng hiểu được các thông tin trên bảng tính Excel. Bài viết này đề...