giamdoc.net

  1. C

    KẾ TOÁN THỰC HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA CÓ CĂN BẢN HOẶC MẤT KIẾN THỨC NỀN KẾ TOÁN

    Giamdoc.net thông báo mở lớp học Online: KẾ TOÁN THỰC HÀNH VÀ BÁO CÁO THUẾ như sau: Đối tượng phù hợp: Chưa làm kế toán, chưa biết gì về kế toán, hoặc biết một phần kế toán, giám đốc doanh nghiệp (không có nền tảng kế toán) Hình thức học: Online trong 1 năm Diễn giả MBA VŨ LONG - Chuyên gia...