hỗ trợ khách hàng

  1. hai2hai

    Other Khách hàng cần hỗ trợ phần mềm bán hàng VNUNI thì làm thế nào?

    Khi một cá nhân hay một tổ chức mua một sản phẩm của một công ty thì họ đã trở thành khách hàng của công ty đó chứ không chỉ là khách hàng của một cá nhân cụ thể nào dù đó là người giám đốc, tư vấn bán hàng hay cán bộ triển khai,…. Đặc biệt, khi số lượng khách hàng ngày càng nhiều lên, có...