học kế toán sản xuất thực hành

  1. M

    HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT THỰC HÀNH Ở ĐÂU?

    KHÓA HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG I. MỤC TIÊU 1. Nắp được đặc thù của kế toán sản xuất 2. Hiểu được bản chất, sự khác biệt của kế toán sản xuất với các loại hình khác. 3. Lên được báo cáo tài chính thành thạo II. NỘI DUNG KHÓA HỌC 1. Điểm lại những kiến thức kế toán...