kế toán

  1. T

    KHOÁ HỌC SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG TRONG MUA HÀNG 23 - 24/03/2018 HCM

    KHOÁ HỌC: SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG TRONG MUA HÀNG Thời gian: 23 - 24/03/2018 (2 ngày) Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt Mục tiêu của khóa học: Cung cấp những hiểu biết cần thiết để soạn thảo một hợp đồng thương mại hiệu quả và hạn chế rủi ro trong mua hàng. Khóa học bao gồm lên kế hoạch để soạn...