lớp chuyên viên

  1. H

    Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

    LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN (Thường xuyên mở lớp tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…) Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch. LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ...