phần mềm kế toán cads miên phí

  1. Phần mềm Kế toán CADS

    Phần mềm Kế toán CADS Miễn phí TT200 & TT133: Sản xuất, Xây dựng, Thương mại

    Bạn nên chọn sử dụng phần mềm Kế toán Miễn phí CADS Finance 4.0 bởi 12 lý do sau đây: 1. Có 06 phiên bản phần mềm kế toán MIỄN PHÍ CADS Finance 4.0 được thiết kế đặc thù cho Doanh nghiệp áp dụng chế độ TT200 hoặc TT133 của 3 loại hình kinh doanh: Sản xuất, Xây dựng, Thương mại (XNK, Thương mại...