phần mềm sản xuất nội thất

  1. thaoly2807

    Other Phần mềm sản xuất nội thất TPHCM

    Phần mềm sản xuất nội thất TPHCM hỗ trợ: - Quản lý kế hoạch sản xuất: + Dự báo kinh doanh + Lập kế hoạch sản xuất + Lập các phiếu yêu cầu mua hàng + Sản xuất + Điều chỉnh kế hoạch sản xuất - Quản lý bán hàng: + Lập các phiếu yêu cầu xuất hàng, in phiếu xuất hàng + Bán cáo bán hàng, doanh...