thay đổi đăng ký kinh doanh

  1. Đ

    Thay đổi đăng ký kinh doanh

    Trải qua một thời gian hoạt động công ty, doanh nghiệp bạn vì có lý nào cần bổ sung hoặc thay đăng ký kinh doanh để đáp ứng những yêu cầu cho phù hợp với tình hình kinh hoạt động kinh doanh, phù hợp với nhà quản trị, khách hàng và thị trường trong thời điểm đó như: Thay đổi thành viên hoặc cổ...