tượng quan âm

  1. T

    Tượng Quan Âm đẹp, hút hồn người chiêm bái, nghệ nhân tạc

    Tạo tượng Quan âm là do Tâm, nhưng tạo tượng đẹp thì trong Tâm phải luôn có Ngài và có khả năng Điều hành 1 nhóm Nghệ Nhân. Tôn tượng Quan Âm Bồ Tát ngồi cao 60cm được tạo tác theo Kinh Phật. Quý vị có thể đặt cao 40cm, 50cm, 60cm, 86cm, 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 4.5m. Gỗ hương ta, hương đá nhập khẩu...