tuyen-ke-toan

  1. K

    Tuyển kế toán viên/ Kế toán tổng hợp

    1. KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Lập, kiểm tra và quản lý các hóa đơn, chứng từ, giấy tờ tài chính và các báo cáo định kỳ theo quy định - Lập và gửi các báo cáo định kỳ theo quy định - Lập sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định - Thực hiện và quản lý công nợ thu – chi, tạm ứng, quyết...