www.hnsteel.com.vn

  1. H

    Tuyển kế toán nội bộ

    CÔNG TY TNHH TM THÉP HNS cần thuyển kế toán nội bộ thực hiện 1 số công việc sau: Hằng ngày, thực hiện thu - chi, xuất hóa đơn GTGT, theo dõi tạm ứng lương, tạm ứng công việc, các khoản phải thu, phải trả... - Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán và đặc thù...