Thủ tục khiếu nại lần đầu

  • Thread starter Congnhatangroup1
  • Ngày gửi
C

Congnhatangroup1

Sơ cấp
18/7/17
86
0
6
24
nhatangroup.com
Theo quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2005) thì khiếu nại như sau: "Khiếu nại" là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình
1. Thông tin

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố quyết định giải quyết các khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh/thành phố; giải quyết các khiếu nại lần hai đối với các khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp dưới của Chủ tịch UBND tỉnh/ thành phố đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.

Chủ tịch UBND quận. huyện quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND quận/ huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chánh thanh tra , Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên Thanh tra tỉnh/ thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra tỉnh/ thành phố, hoặc thanh tra quận/ huyện.

- Cơ quan phối hợp nếu có: Khiếu nại phát sinh ở lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành nào, thì phối hợp với ngành đó để giải quyết.

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn thụ lý đơn thuộc thẩm quyền để giải quyết: 10 ngày ; Trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do; Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Tối đa thời hạn giải quyết kéo dài không quá 45 ngày. ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thời hạn giải quyết kéo dài không quá 60 ngày.

- Đối tượng thực hiện: Tất cả.

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định giải quyết khiếu nại.

2. Các bước

- Đơn khiếu nại gửi trực tiếp tại cơ quan Thanh tra qua Bộ phận tiếp dân của cơ quan, hoặc gửi qua đường bưu điện.
- Thanh tra xác định thẩm quyền giải quyết đơn để tiến hành thụ lý hay không thụ lý đơn. Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì làm thủ tục trả lại và hướng dẫn nguyên đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Qua trình giải quyết khiếu nại, Thanh tra có thể tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa ngừời khiếu nại với người bị khiếu nại.

- Người khiếu nại được nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại cơ quan Thanh tra. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì ngưòi khiếu nại làm đơn gửi tới người giải quyết khiếu nại lần hai.

3. Hồ sơ

- Đơn khiếu nại lần đầu.

- Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan.

4. Yêu cầu

- Phải có đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại. Đơn khiếu nại phải có tên, địa chỉ người khiếu nại rõ ràng.

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các tài liệu chứng cứ, chứng minh nội dung khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý, giải quyết.

- Đơn khiếu nại phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh thanh tra thành phố hoặc được Chủ tịch UBND thành phố giao xác minh, kết luận, đề xuất biện pháp giải quyết.

- Đối với khiếu nại của cơ quan, tổ chức phải được thực hiện thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật (Thủ trưởng cơ quan đơn vị).

Tham khảo: http://nhatanoffice.com/dich-vu-tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep/
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều