Gộp báo cáo tài chính là gì? Điều kiện gộp báo cáo tài chính?

  • Thread starter Hale.6986
  • Ngày gửi

947 lượt xem

Hale.6986

Hale.6986

Thành viên thân thiết
2/1/19
44
2
8
29
www.ketoan.vn
Gộp báo cáo tài chính (BCTC) là vấn đề mà các doanh nghiệp mới thành lập thường vướng mắc. Gộp BCTC là gì? Doanh nghiệp nào được gộp BCTC? Mẫu công văn gộp BCTC như thế nào? Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

gộp báo cáo tài chính


Gộp báo cáo tài chính là gì?
Hiểu nôm na, gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc trước đó). Thay vì mỗi năm phải lập một báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ phải lập một lần vào năm sau.

Bạn đọc cần phân biệt giữa gộp báo cáo tài chính và hợp nhất báo cáo tài chính. Hai công việc này là hoàn toàn khác nhau.

Điều kiện gộp báo cáo tài chính
Trích Khoản 4, Điều 12, Luật kế toán:

“Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm, kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”.

Trích Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC:

“Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng”.

Như vậy, doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính khi:

- Kỳ tính thuế năm đầu tiên kể từ khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 3 tháng.

- Kỳ tính thuế năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Mẫu Công văn xin gộp báo cáo tài chính
CÔNG TY…………….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …………………....Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày….tháng….năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm … vào năm …)

Kính gửi: …......………………………...…………………...………………............……………………………….

Tên doanh nghiệp: …………...............…...………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………......…………......……………………………………......……..

Mã số thuế: ...…...………………….....................…...…………......…….........………………………………....

Giám đốc: ....................................................................................................................................................

Công ty chúng tôi thành lập ngày…………................, tính đến hết ngày…………………. công ty chúng tôi có thời gian hoạt động chưa tới 90 ngày.

Căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:

“4.Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phỉa ngắn hơn 15 tháng.”

Căn cứ theo khoản 2, 3 điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC, ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính:

“3.Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên không vượt quá 15 tháng”

Vì vậy công ty chúng tôi làm công văn này xin Chi Cục Thuế Huyện ……… cho Công ty gộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm ……. vào Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế TNDN năm ……

Nơi nhậnNgười đại diện theo pháp luật
-Như trên
-Lưu
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bạn đọc tải về TẠI ĐÂY.

Thời hạn nộp công văn xin gộp BCTC
See the source image


Công văn xin gộp BCTC phải được nộp trước khi nộp Báo cáo tài chính của năm xin gộp. Thời hạn nộp BCTC và hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Như vậy, hạn nộp công văn xin gộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Nguồn: Ketoan.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK