Thay đổi đơn vị cung ứng phần mềm lập HĐĐT phải gửi thông báo phát hành mới

Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1950/TCT-CS ngày 4/6/2021 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9588/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến, như sau:

Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015) hướng dẫn phát hành hoá đơn của tổ chức kinh doanh như sau:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

...Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày của Cục Thuế tại công văn số 9588/CTHN-TTHT nêu trên, trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành như tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thì tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
 
  • Like
Reactions: Huyền Mia
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều