Ứng dụng của phương pháp 5W1H cho công việc

 • Thread starter nguyenngocxinh
 • Ngày gửi
N

nguyenngocxinh

Sơ cấp
13/7/21
6
1
3
22
www.surehcs.com
Nguyen-tac-5W1H-trong-lap-ke-hoach.png


5W1H được coi như đường xương sống cơ bản để định hình được mục tiêu kế hoạch, cách xây dựng bản kế hoạch và quan trọng nhất là cần làm những gì để thực hiện bản kế hoạch quản trị đó.

Phương pháp này bao gồm các công đoạn:
WHAT?

 • Giải thích : Mô tả nhiệm vụ, hoạt động, vấn đề, mục đích dự án.
 • Mục tiêu : Mục đích, hành động, thủ tục, máy móc, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Vấn đề hoặc rủi ro là gì? Tình hình là gì? Đặc điểm sản phẩm là gì? Dịch vụ hoạt động như thế nào?
WHO?

 • Giải thích : Xác định các bên liên quan có liên quan, những người chịu trách nhiệm hoặc bị ảnh hưởng.
 • Mục tiêu : Người quản lý, khách hàng, nhà cung cấp, nạn nhân, những người liên quan trực tiếp, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Ai phụ trách? Ai là người tìm ra vấn đề? Ai sẽ được yêu cầu thực hiện công việc?
Xem thêm: Ứng dụng mô hình 5W1H trong kinh doanh

WHERE?

 • Giải thích : Mô tả địa điểm hoặc địa điểm liên quan.
 • Mục tiêu : Mặt bằng, nhà xưởng, trạm làm việc, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Bài toán áp dụng ở đâu? Mặt bằng có dễ tiếp cận không? Sự cố nằm ở máy nào?
WHEN?

 • Giải thích : Xác định thời gian mà tình huống đã xảy ra, diễn ra hoặc sẽ diễn ra.
 • Mục tiêu : Ngày, thời lượng, tần suất, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Mất bao lâu? Ngày cài đặt là khi nào? Bao lâu thì vấn đề phát sinh?
WHY?

 • Giải thích : Xác định cách tiến hành, các bước và phương pháp được sử dụng.
 • Mục tiêu : Các thủ tục, phương pháp tổ chức, các hành động, phương tiện và kỹ thuật được sử dụng, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Trong điều kiện hoặc hoàn cảnh nào? Bộ phận được tổ chức như thế nào? Các phương pháp được sử dụng là gì? Những nguồn lực nào được sử dụng?
HOW?

 • Giải thích : Xác định các nguồn lực và thiết bị cần thiết.
 • Mục tiêu : Số lượng, ngân sách, v.v.
 • Câu hỏi mẫu : Chi phí là gì? Những tài nguyên nào cần thiết? Có bao nhiêu ngày công?
Theo nguồn: www.surehcs.com
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều