Hướng dẫn cách ghi nợ có trong kế toán doanh nghiệp

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
12
2
3
Để thực hiện được các bút toán ghi nợ có thì kế toán viên cần nắm vững các tài khoản kế toán và xác định đối tượng kế toán liên quan trong nghiệp vụ phát sinh. Mỗi loại tài khoản sẽ có những quy tắc ghi nợ có khác nhau.

Nguyên tắc cách ghi nợ có trong kế toán​

Có 9 loại tài khoản kế toán cùng với các tính chất ghi nợ có cụ thể như sau:

Tài khoản loại 1; 2 (Tài sản): Là tài sản thuộc sở hữu của Công ty.​

 • Phát sinh Tăng ghi bên Nợ
 • Phát sinh Giảm ghi bên Có.
 • Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Nợ.

Tài khoản loại 3; 4 (Nguồn vốn): Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản.​

 • Phát sinh Tăng: Ghi bên Có
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Nợ.
 • Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ nằm bên Có.

Tài khoản loại 5; 7 (Doanh thu và thu nhập khác)​

 • Phát sinh Tăng doanh thu và thu nhập khác: Ghi bên Có.
 • Phát sinh Giảm doanh thu: Ghi bên Nợ
 • Cuối tháng kết chuyển vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ.
 • 2 loại tài khoản này không có số dư

Tài khoản loại 6;8 (Chi phí):​

 • Phát sinh Tăng chi phí: Ghi bên Nợ
 • Phát sinh Giảm: Ghi bên Có
 • Cuối tháng kết chuyển vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả lãi hoặc lỗ.
 • 2 loại tài khoản này không có số dư
 
 • Like
Reactions: phantuannam

Xem nhiều