Quy định về niên độ kế toán

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
22
2
3
Niên độ kế toán hay còn gọi là kỳ kế toán năm được quy định như sau:

Kỳ kế toán năm là 12 tháng. Kỳ kế toán năm tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch. Bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Doanh nghiệp này phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế về kỳ kế toán năm.
Niên độ kế toán của doanh nghiệp quốc tế thường bắt đầu từ 1/4 tới 31/3 của năm kế tiếp.

Quy định về niên độ kế toán​

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều này;

Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình/ hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản: Kỳ kế toán cuối cùng của đơn vị này tính từ đầu ngày kỳ kế toán đến hết ngày trước ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản của đơn vị kế toán có hiệu lực.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều