10 văn bản về hóa đơn, chứng từ hết hiệu lực từ 01/7/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
247
79
28
webketoan.com.vn
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022- thời điểm có hiệu lực của Thông tư 78, các Thông tư, Quyết định sau đây của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành.
1Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.
2Thông tư số 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.
3Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4Thông tư số 39/2014.TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
5Quyết định số 1209/QĐ-BTC về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Quyết định 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
6Quyết định số 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC.
7Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
8Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC).
9Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.
10Thông tư số 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử.

Nguồn: Luatvietnam.vn
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều