Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
21
2
3

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập chung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.​

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán nguyên vật liệu bao gồm những bước sau:

1. Yêu cầu xuất – nhập NVL​

Kế toán tiếp nhận yêu cầu xuất – nhập nguyên vật liệu và các chứng từ liên quan ( từ bộ phận kinh doanh, kho,…)

2. Đối chiếu các chứng từ​

  • Kế toán thực hiện so sánh và kiểm tra các chứng từ và đề nghị xuất – nhập NVL. Cần đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của cán bộ phụ trách liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế của doanh nghiệp).
  • Kiểm tra lượng nguyên vật liệu tồn kho
  • Nếu không đủ điều kiện xuất – nhập kho thì phải hồi lại với bộ phận yêu cầu.
  • Nếu hợp lý thì lập phiếu xuất – nhập kho. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt.
(Đối với trường hợp xuất NVL thì kế toán phải gửi phiếu xuất kho cho thủ kho)

3. Bộ phận yêu cầu xác nhận và thực hiện chuyển – nhận NVL​

Thủ kho​

  • Sau khi hoàn tất việc xuất – nhập kho, phiếu xuất – nhập kho NVL cần được chuyển tới bộ phận thủ kho.
  • Thủ kho tiến hành kiểm nhận, kiểm chuyển NVL, ghi sổ và ký phiếu xuất – nhập kho

Ghi sổ kế toán​

  • Thủ kho chuyển phiếu nhập – xuất NVL cho phòng kế toán để thự hiện việc ghi sổ kế toán.
  • Kế toán có nhiệm vụ bảo quản, lưu chữ các phiếu nhập – xuất NVL và các chứng từ liên quan.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều