Trường hợp nào được hoàn thuế VAT

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
21
2
3
Thuế VAT là gì? VAT (viết tắt của Value Addex Tax) là thuế giá trị gia tăng (GTGT). Đây là loại thuế gián thu được đánh vào người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.
Giống với tên gọi, thuế GTGT chỉ đánh vào phần tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông tới người tiêu dùng (kể từ khi còn là nguyên liệu thô cho tới thành phẩm).

Đối tượng nộp thuế VAT​

Theo Luật thuế giá trị gia tăng, đối tượng nộp thuế GTGT tại Việt Nam là mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Ngoài ra, bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tại Việt Nam nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ ở nước ngoài cũng phải nộp thuế GTGT.

Có 3 mức thuế suất thuế GTGT đối với các loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể khác nhau:
  • Thuế suất VAT 0%
  • Thuế suất VAT 5%
  • Thuế suất VAT 10%

Các trường hợp được hoàn thuế VAT​

Chủ thể mua hàng hóa, dịch vụ sẽ được hoàn lại thuế nếu:
  • Hàng hóa dịch vụ chưa được khấu trừ thuế trong kỳ tính thuế
  • Hoặc hàng hóa và dịch vụ đó không thuộc diện đối tượng phải chịu thuế GTGT
Các trường hợp nằm trong diện được hoàn thuế VAT bao gồm:
  1. Cơ cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT. Nếu trong ba tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  2. Cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới và đang trong giai đoạn đầu tư. Có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư. Nhưng lại chưa được khấu trừ hết còn lại thuế từ hai trăm triệu đồng trở lên.
  3. Cơ sở kinh doanh có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi trong tháng. Nếu như có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế GTGT theo tháng.
  4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động. Nếu có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì sẽ được hoàn thuế GTGT.
  5. Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều