Chức năng nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
20
2
3

Nhiệm vụ hàng ngày của kế toán tổng hợp​

 • Điều phối hoạt động của bộ phận kế toán.
 • Thu thập, kiểm tra, xử lý thông tin kế toán, các chứng từ kế toán hay các nghiệp vụ khác phát sinh. Ví dụ: Thực hiện thu/chi, Xuất hóa đơn bán hàng,…
 • Hạch toán chi phí, doanh thu, khấu hao,… theo dõi và quản lý công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản phẩm, tỷ lệ hao hụt hàng hóa và giám sát việc luân chuyển hàng hóa trong kho.
 • Kiểm tra, cập nhật số liệu các sổ, quỹ trong doanh nghiệp.

Nhiệm vụ hàng tháng của kế toán tổng hợp​

 • Kiểm tra định kỳ các số liệu báo cáo kho và định mức sản phẩm.
 • Hạch toán lương cho cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Hạch toán các khoản chi phí cho việc trả nợ, trích khấu hao tài sản cố định.
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, thuế TNCN.
 • Lập các báo cáo thuế theo quy định (Ví dụ: Lập từ khai thuế GTGT, thuế TNCN,…)
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý. (Ví dụ: Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình doanh thu,…).

Nhiệm vụ hàng quý của kế toán tổng hợp​

 • Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN theo quý (nếu doanh nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý).
 • Lập bảng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
 • Tổng hợp số liệu hạch toán trong quý để lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản. Đối chiếu chi tiết từng phần các số liệu đó với sổ cái.
 • Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý. Ví dụ: Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình doanh thu,…

Nhiệm vụ hàng năm của kế toán tổng hợp​

Đầu năm:​

 • Nộp tiền thuế môn bài (với doanh nghiệp mới thành lập thì nộp thêm Tờ khai thuế môn bài).
 • Thực hiện bút toán đầu năm tài chính:
  – Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ.
  – Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Cuối năm:​

 • Rà soát tổng thể các số liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ. Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN.
 • Đối chiếu các sổ quỹ, kiểm kê tài sản, hàng hóa, công nợ.
 • Lập báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo yêu cầu của nhà quản lý.

Ngoài các nhiệm vụ định kỳ kế trên, kế toán tổng hợp thường phải thực hiện thêm một số công việc như:

 • Kiểm tra tình hình lưu trữ giấy tờ, số liệu sổ sách kế toán.
 • Giải trình và hỗ trợ giám đốc phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch hoạt động với cấp trên.
 • Thiết lập mối quan hệ nội bộ và quan hệ bên ngoài như: Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp.
 • Cập nhật liên tục thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán – tài chính. Bởi thực hiện sai quy định có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích doanh nghiệp.
 

Xem nhiều