Vị trí vốn cố định trên bảng cân đối kế toán

Kaikevn

Kaikevn

Sơ cấp
18/8/21
29
2
3
Vốn cố định trên bảng cân đối kế toán thể hiện điều gì nằm ở đâu trên bảng cân đối kế toán? Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về vốn cố định.

Vốn cố định là gì?​

Việc mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ của doanh nghiệp đều phải thanh toán, chi trả bằng tiền.
Số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt TSCĐ (hữu hình & vô hình) được gọi là vốn cố định.
Vốn cố định tồn tại dưới 3 hình thức chính:
  • Tài sản cố định. Được hiểu là những tài sản có giá trị lớn, phục vụ doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ kinh doanh.
  • Đầu tư dài hạn. Đây là những khoản đầu tư ra bên ngoài doanh nghiệp với thời gian thu hồi vốn từ 1 năm trở lên. (Mua chứng khoán, cho vay dài hạn, góp vốn liên doanh.)
  • Chi phí sản xuất cơ bản dở dang. Đây là bộ phận vốn được sử dụng để tạo đầu ra TSCĐ, nhưng hiện tại quá trình đầu tư chưa hoàn thành. Bộ phận tài sản này sẽ chuyển vào TSCĐ khi quá trình đầu tư kết thúc.

Đặc điểm vốn cố định​

  • Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất, do TSCĐ được sử dụng lâu dài, trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định.
  • Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ sản xuất.
  • Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển.

Vị trí vốn cố định trong bảng cân đối kế toán​

Vốn cố định không được thể hiện trực tiếp trong một chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán. Nguồn vốn này thường được xác định bằng giá trị những TSCĐ mà doanh nghiệp đã đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh.
Do đó, vốn cố định của doanh nghiệp sẽ bao gồm các chỉ tiêu như: giá trị tài sản cố định, số tiền đầu tư tài chính dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giá trị tài sản cố định thế chấp dài hạn…
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều