Nội dung của chuẩn mực kế toán số 17

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
54
4
8
Chuẩn mực kế toán số 17 quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mới bạn đọc cùng Kaike.vn tìm hiểu nội dung chi tiết của chuẩn mực kế toán số 17 trong bài viết dưới đây.

Nội dung chính của chuẩn mực kế toán số 17​

Chuẩn mực kế toán số 17 hay còn gọi là VAS 17 nói về THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP. Chuẩn mực kế toán số 17 được ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Có hiệu lực thi hành từ ngày 23/03/2005 với những nội dung chính sau:

Tham khảo thêm: Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam?

1. Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp​

Cơ sở tính thuế thu nhập của một tài sản​

 • Là giá trị sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập, được trừ khỏi các lợi ích kinh tế mà DN sẽ nhận được. Đồng thời phải chịu thuế thu nhập khi giá trị ghi sổ của tài sản đó được thu hồi.
 • Nếu những lợi ích kinh tế này khi nhận được mà không phải chịu thuế thu nhập => Cơ sở tính thuế thu nhập của tài sản bằng giá trị ghi sổ của nó.

Cơ sở tính thuế thu nhập của một khoản nợ phải trả​

 • Là giá trị ghi sổ của khoản nợ phải trả trừ đi giá trị sẽ được khấu trừ cho mục đích thuế thu nhập của khoản nợ đó trong các kỳ tương lai.
 • Trường hợp doanh thu nhận trước:
  Cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả phát sinh là giá trị ghi sổ của nó, trừ đi phần giá trị của doanh thu đó sẽ được ghi nhận nhưng không phải chịu thuế thu nhập trong tương lai.

2. Ghi nhận thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành​

 • Nếu chưa nộp Thuế thu nhập hiện hành của kỳ hiện tại và các kỳ trước, phải ghi nhận là nợ phải trả.
 • Nếu giá trị đã nộp trong kỳ hiện tại và các kỳ trước vượt quá số phải nộp cho các kỳ đó => Phần giá trị nộp thừa sẽ được ghi nhận là tài sản.

3. Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại​

Chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp​

 • Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế.
 • Trừ trường hợp từ ghi nhận ban đầu phát sinh Nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Khoản nợ đó không ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch

Cơ sở của việc ghi nhận một tài sản theo chuẩn mực kế toán số 17:​

Giá trị ghi sổ của tài sản sẽ được thu hồi thông qua việc DN sẽ nhận được lợi ích kinh tế trong tương lai.

Khi giá trị ghi sổ của tài sản vượt quá cơ sở tính thuế thu nhập của nó. Giá trị của lợi ích kinh tế phải chịu thuế thu nhập sẽ vượt quá giá trị sẽ được phép khấu trừ cho mục đích tính thuế.

=> Đây là chênh lệch tạm thời chịu thuế. Khoản thuế thu nhập do chênh lệch này tạo ra trong tương lai chính là thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

 • Khi DN thu hồi giá trị sổ của tài sản, khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế sẽ hoàn nhập. DN sẽ có lợi nhuận chịu thuế thu nhập.
=> Lợi ích kinh tế của doanh nghiệp sẽ bị giảm đi do phải nộp thuế thu nhập.

Một số chênh lệch tạm thời phát sinh​

 • Khi thu nhập hoặc chi phí được tính vào lợi nhuận kế toán của một kỳ, nhưng lại được tính vào lợi nhuận chịu thuế của một kỳ khác.
=> Các chênh lệch như vậy thường phát sinh do chênh lệch về thời gian.

 • Các chênh lệch tạm thời loại này là các chênh lệch tạm thời phải chịu thuế. Làm phát sinh thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

4. Ghi nhận ban đầu của tài sản và nợ phải trả​

 • Một khoản chênh lệch tạm thời có thể phát sinh khi một phần hoặc toàn bộ giá trị của một tài sản không được khấu trừ cho mục đích tính thuế.
 • Phương pháp kế toán cho khoản chênh lệch tạm thời phụ thuộc vào bản chất của giao dịch.
 • Nếu giao dịch đó ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế.
  DN ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
  Đồng thời ghi nhận chi phí hoặc thu nhập thuế hoãn lại phát sinh trong báo cáo KQHĐKD.

5. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ​

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại​

 • Cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
Ngoại trừ tài sản thuế hoãn lại phát sinh mà không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (lỗ tính thuế) tại thời điểm giao dịch.

Khi lợi ích kinh tế của sản mất đi​

 • Một phần hoặc toàn bộ giá trị của tài sản có thể sẽ được giảm trừ khỏi lợi nhuận tính thuế tại kỳ kế tiếp khoản nợ phải trả đó được ghi nhận.
Khi đó chênh lệch tạm thời tồn tại giữa giá trị ghi sổ của khoản nợ phải trả và cơ sở tính thuế của khoản nợ phải trả đó.
 • Do vậy, phát sinh một tài sản thuế thu nhập hoãn lại về các khoản thuế thu nhập DN sẽ được thu hồi trong tương lai. Khi phần của khoản nợ phải trả đó được phép khấu trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế.
=> Chênh lệch có thể được khấu trừ dẫn đến ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

Hoàn nhập các chênh lệch tạm thời​

 • Điều này đến sự giảm trừ khi xác định lợi nhuận tính thuế trong tương lai.
 • DN sẽ chỉ được giảm trừ các khoản nộp thuế nếu doanh nghiệp có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể bù trừ với phần giảm trừ đó.
 • Do vậy, một doanh nghiệp chỉ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi chắc chắn có lợi nhuận tính thuế để sử dụng các chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Nguồn: ST
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều