Quy trình xét miễn thuế, giảm thuế hàng xuất nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế hoàn thuế không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy trình này bao gồm việc tiếp nhận xử lý các trường hợp bắt buộc thông báo Danh mục miễn thuế, bao gồm:

1. Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư

2. Nguyên vật liệu trong nước chưa sản xuất được, được miễn thuế theo dự án ưu đãi đầu tư

3. Hàng nhập khẩu phục vụ dầu khí

4. Hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động đóng tàu biển

5. Giống cây trồng, vật nuôi

6. Nguyên vật liệu vật tư y tế trong nước chưa sản xuất được

7. Nguyên vật liệu vật tư ngành công nghệ thông tin trong nước chưa sản xuất được

8. Nông sản chưa qua chế biến thuộc Phụ lục VIII Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều