Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán? Hệ thống chuẩn mực Kế Toán tại Việt Nam

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
54
4
8
Đã làm kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Vậy có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tất cả? Trong bài viết này, Kaike.vn sẽ giới thiệu tới bạn đọc trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chuẩn mực kế toán là gì?​

Chuẩn mực kế toán là những quy định về cách thức ban hành trong việc lập cũng như giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Đây là quy định được các tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành.

Ở Việt Nam, Bộ Tài Chính là cơ quan chịu trách nhiệm ban hành.

Hệ thống chuẩn mực kế toán VAS​

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS). Từ năm 2000 đến 2005 Bộ Tài chính đã ban hành 26 chuẩn mực theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế. Phù hợp với đặc điểm kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành.

Có bao nhiêu chuẩn mực kế toán tại Việt Nam?​

Tổng cộng có 26 chuẩn mực kế toán được ban hành bao gồm:

1. Chuẩn mực chung
2. Hàng tồn kho
3. Tài sản cố định hữu hình
4. Tài sản cố định vô hình
5. Bất động sản đầu tư
6. Thuê tài sản
7. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
8. Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
9. Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
10. Hợp nhất kinh doanh
11. Doanh thu và thu nhập khác
12. Hợp đồng xây dựng
13. Chi phí đi vay
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp
15. Các khoản dự phòng
16. Hợp đồng bảo hiểm
17. Trình bày báo cáo tài chính
18. Báo cáo tài chính của các ngân hàng
19. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
20. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
21. Báo cáo tài chính hợp nhất
22. Thông tin về các bên liên quan
23. Báo cáo tài chính giữa niên độ
24. Báo cáo bộ phận
25. Thay đổi chính sách kế toán
26. Lãi trên cổ phiếu

Tham khảo thêm:

Nội dung chính của chuẩn mực kế toán 10
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều