Cách xử lý sai sót cho hóa đơn cũ sau khi đã chuyển sang sử dụng HĐĐT mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
562
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8875/CTHN-TTHT ngày 17/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử.

Cục thuế Hà Nội lưu ý, trường hợp doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì đối với các hóa đơn cũ đã lập nay phát hiện sai sót, doanh nghiệp phải xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC .
Theo đó, các bên (mua, bán) phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán gửi thông báo cho cơ quan thuế biết theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP và lập HĐĐT mới để thay thế.
Đối với hóa đơn điện tử loại mới nếu có sai sót, Cục Thuế Tp. Hà Nội đã có hướng dẫn tại Công văn số 52511/CTHN-TTHT ngày 7/12/2021. Theo đó, nếu HĐĐT đã gửi cho người mua có sai sót về MST, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế hoặc quy cách hàng hóa thì có thể lựa chọn lập HĐĐT điều chỉnh hoặc lập HĐĐT mới. Nếu lập HĐĐT điều chỉnh, phải có dòng chữ "Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Nếu lập HĐĐT mới, phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm". Các bên có thể thỏa thuận lập hoặc không lập biên bản ghi rõ sai sót khi điều chỉnh hoặc phát hành lại HĐĐT thay thế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều