Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
562
116
43
webketoan.com.vn
Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (3 trang)

Nghị định này sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhằm gỡ bỏ quy định phải lập riêng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT.

Theo đó, đối với hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8%, doanh nghiệp vẫn được lập chung hóa đơn với các loại hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất khác (5%, 10%). Tuy nhiên, trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.
Riêng các cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ, khi bán hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm.

Các trường hợp đã lập chung hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 1/2/2022 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực (20/6/2022) thì vẫn được giảm thuế và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt.

Ngoài ra, Nghị định này đồng thời thay mới Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm Nghị định số 123/2020/NĐ-CP , đây là mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý HĐĐT đã lập có sai sót.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều