A/c Giải giúp em câu thiết kế 2 thử nghiệm vs ạ

  • Thread starter Đoàn Thị Hồng Nhi
  • Ngày gửi
Đoàn Thị Hồng Nhi

Đoàn Thị Hồng Nhi

Sơ cấp
12/6/22
1
0
1
20
công ty A TM X/ Dầu
-Có 1 cửa hhàn xăng dầu : +doanh thu 1 tỷ/ngày
+HTK: 10 tỷ
+Doanh thu 20 tỷ (5Kh~4 ty/KH)
-Quá trình kiếm soát nội bộ
+doanh thu < 4ty->CHXD tự phê duyệt
+ phải có hoạt động nội bộ
+ đối chíu công nợ hàng tháng:đúng kỳ
YÊu cầu: là KTV hãy thiết kế - 3 thử nghiệm kiemr soát
-3 thử nghiệm cơ bản
 

Similar threads

PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều