Gửi trả hàng vẫn phải phát hành hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 28218/CTHN-TTHT ngày 16/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn điện tử.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp hoàn trả hàng hóa, doanh nghiệp vẫn phải phát hành hóa đơn và ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Sau khi lập HĐĐT, nếu phát hiện có sai sót về hàng hóa ghi trên hóa đơn thì doanh nghiệp xử lý theo trình tự quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Kể từ thời điểm doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì phải dừng sử dụng các hóa đơn cũ trước đó và tiêu hủy (nếu còn tồn hóa đơn giấy).

Đối với hóa đơn trả hàng, doanh nghiệp phải kê khai thuế tại kỳ phát sinh lập hóa đơn. Đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót (Điều 47 Luật số 38/2019/QH14, khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều