Industrial Revenue Bond (i.r.b.)

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
INDUSTRIAL REVENUE BOND (I.R.B.) is a bond issued by local government agencies in favor of corporations.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều