xin hàm tính tổng các giá trị âm, dương

  • Thread starter vn1102
  • Ngày gửi
V

vn1102

Guest
19/8/09
5
0
0
ha noi
mình có 1 bảng danh sách gồm các cột a (Tên), b (giá trị 1), c (giá trị 2), d (giá trị 3)..., và cuối cùng j (phần tính tổng các giá trị âm), k ( (phần tính tổng các giá trị dương)
các giá trị 1,2,3... là các giá trị mang dấu âm, dương khác nhau.
mình muốn hỏi để có kết quả j thì dùng hàm công thức nào trong excel để tính tổng các giá trị mang dấu âm, và k có kết quả là dương.
từ trên có ví dụ:
cột a có 10 người
cột b có 2 người mang dấu âm, 8 người mang dấu +
cột c có 3 người -, 7 người +
cột d có 6 người -, 4 người +
cột e có 8 người -, 2 người +
..............................
vậy công thức hàm gì để có, và cách làm
cột j= ??? tổng -
cột k= ??? tổng +
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều