25/05

  1. Lặng Yên

    Nhắc nộp mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2018

    Theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, hằng năm doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước 25/5 và 25/11 . Nơi nộp: Phòng LĐTBXH Quận huyện nơi công ty trú đóng Câu hỏi hay thường được nghe nhất: Không nộp có sao không? Có sao đó nhé bạn...