3.3.1

  1. VNPT-BHXH

    Tờ khai xuất ra từ phần mềm TNCN 3.3.1 đọc bằng gì?

    Ngày viết: 02/02/2018. Lê Thành Đạt Tờ khai làm từ phần mềm TNCN 3.3.1 khi làm xong sẽ xuất ra file có định dạng XML. Vì dùng thuật ngữ sẽ khiến khó hiểu, do đó, tôi sẽ viết dễ hiểu nhất như sau: Không phải cứ file XML là dùng phần mềm iTax Viewer để đọc. File XML được phát hành bởi phần mềm...