4943

  1. D

    Tiền chậm nộp tiểu mục 4943

    Bên em đi đối chiếu nợ thuế với chi cục thuế thì ngoài các khoản thuế TNCN, thuế TNDN còn nợ và các khoản tiền phạt chậm tương ứng (tiểu mục 4917, 4918) còn có thêm khoản "tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100 ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý" - tiểu...