Mỗi tuần một chuyên đề

93/2017/tt-btc

  1. T

    Bãi bỏ việc nộp Mẫu 06/GTGT

    Chào ACE trong forum, hiện tại công ty minh không đạt đủ doanh thu 1 tỷ đồng năm 2017 nên định làm mẫu 06/GTGT nộp để tiếp tục sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ. Tuy nhiên có thông tư mới 93/2017/TT-BTC lại nói không cần làm. Vậy để tiếp tục sử dụng phương pháp khấu trừ này thì mình cần...