access

  1. B

    Tìm kiếm với hai điều kiện

    Chào các bạn! Mình đang làm một file access để quản lý bán hàng thì bị mắc ở vấn đề sau: có 2 bảng + tb_gia :nhập giá sản phẩm, gồm mã sản phẩm và giá được cập nhật theo thời gian + tb_hd: hóa đơn bán hàng, gồm mã sản phẩm, thời gian lập hóa đơn và giá. Vấn đề là giá của bảng tb_hd phải được tự...