báo cáo tình hình sử dụng lao động

  1. Lặng Yên

    Nhắc nộp mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm 2018

    Theo thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, hằng năm doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước 25/5 và 25/11 . Nơi nộp: Phòng LĐTBXH Quận huyện nơi công ty trú đóng Câu hỏi hay thường được nghe nhất: Không nộp có sao không? Có sao đó nhé bạn...