bi – business intelligence

  1. HaiTam

    BI – Business Intelligence

    BI – Business Intelligence là gì? BI – Business Intelligence là việc thu thập, lưu trữ và phân tích hệ thống dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp bằng phần mềm. BI thực hiện các công việc: khai thác dữ liệu, phân tích quy trình, đánh giá hiệu suất và phân tích mô tả. BI phân tích dữ liệu hoạt...