Mỗi tuần một chuyên đề

chế độ kế toán

  1. uyenhnpfast

    Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

    Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính. Xem thêm về chế độ - quy định kế toán tại: https://goo.gl/S3Irg7