chi phí thi công

  1. thinhvd

    Quản lý công việc - dự án

    {Ứng dụng Excel} QUẢN LÝ CÔNG VIỆC - DỰ ÁN - Quản trị dự án chi tiết theo công việc, thời gian, giá trị kế hoạch và thực hiện của dự án - Dễ dàng theo dõi tiến độ kế hoạch dự án thông qua biểu đồ Grantt Chart tự động - Tự động lên báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện dự án theo công việc - Tự...