cho thuê máy

  1. L

    cho thuê máy

    cả nhà giúp em với . công ty em có 5 máy ( thừa 1 máy SX nên cho thuế .) bên em bên cho thuê em hạch toán : Hóa đơn : N 131 : 210.000.000 đ ( 3 tháng / lần viết háo đơn ) có 511 : 190.909.091 đ có 3331: 19.090.909 đ Khi thu tiền : N 112 : 210tr Có 131: 210tr Hàng tháng em vẫn trích khấu hao cả...