cic

  1. microfund.vn

    Nợ quá hạn Ngân hàng, làm thế nào để Doanh nghiệp tự xem?

    Hầu hết chúng ta rất ngại quản lý thông tin tín dụng của Công ty mình, hoặc thậm chí cá nhân mình. Có thể do bạn không biết chúng ta cũng có thể tự xem. Chỉ đến khi nộp hồ sơ vay vốn ngân hàng, một số Doanh nghiệp không thể vay vốn do từng bị phát sinh nợ quá hạn (Quá hạn Nhóm 2: 10-90 ngày, Nợ...