cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  1. ketoana2

    Vì sao hóa đơn đã phát hành đúng quy định nhưng tra cứu không thấy?

    Vì sao hóa đơn đã phát hành đúng quy định nhưng tra cứu không thấy? Trực tiếp là gì? Cơ quan quản lý thuế trực tiếp? Theo quy định của luật thuế thì trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thì phải: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm...