#công nợ

  1. I

    Xử lý thu thừa thuế TNCN, khoản đặt cọc của nhà cung cấp không còn hoạt động

    Cả nhà ơi, tớ đang bị vướng khi xử lý mấy món sau, không biết hạch toán như thế nào, vì lâu rồi không làm kế toán. Nay phải xử lý vì đơn vị hỏi: 1. Có món 10 triệu là khoản phải trả nhà cung cấp A (đặt cọc thực hiện bảo lãnh thực hiện hợp đồng), nhưng nay công ty A đó không còn hoạt động nữa...