count

  1. Helen dang1505

    ĐẾM DỮ LIỆU VỚI NHIỀU ĐIỀU KIỆN LỌC

    Dear Cả nhà, Em có 1 file cần đếm các dữ liệu mà lọc được nguồn, có đến trung tâm & thời gian đến và sắp xếp theo thứ tự từng tháng. Em có đính kèm file, nhờ cả nhà hướng dẫn giúp em với ah.
  2. P

    Cách tính tổng sau khi filter trong excel

    Cách tính tổng sau khi filter trong excel, đếm số dòng trong excel sau khi filter hay cách dùng hàm sum, count, ... sau khi lọc dữ liệu: