đào tạo excel

  1. thinhvd

    Không phải hàm, không phải lập trình

    Gõ Thứ 2 vào 1 ô bất kỳ trong bảng tính. Đặt con chuột ở góc ô vừa gõ và kéo xuống như kéo công thức