dcount

  1. P

    Các hàm thống kê dữ liệu trong Excel [Rất hay]

    Các hàm thống kê dữ liệu trong Excel gồm hàm Dsum, dcount, Daverage, Dmin, Dmax. Dưới đây là video hướng dẫn sử dụng và cách dùng các hàm thống kê đó: