dịch vụ tính tiền lương

  1. D

    Mô tả công việc của nhân viên nhân sự tiền lương

    Với các nghiệp vụ trên, nhân viên nhân sự tiền lương sẽ phải làm những công việc cụ thể như sau: Hoạch định các chính cách về lương thưởng, ngân sách cho doanh nghiệp Thực hiện giám sát, theo dõi và lập báo cáo điều chỉnh ngân sách cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp. Nghiên cứu để...